doktor 

MARCIN PIELUŻEK

Zakład Semiotyki Mediów i Komunikacji Wizualnej

 

 

 
KONTAKT
marcin.pieluzek@uj.edu.pl
tel. 12 664-56-15

 
KONSULTACJE
wtorek: 13:45-14:45
środa: 13:00-14:00
pokój nr 1.304

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • lingwistyka korpusowa,
  • badania wizerunkowo- marketingowe,
  • teorie konstruktywistyczne,
  • teorie systemów,
  • teorie mediów alternatywnych,
  • radykalne ruchy lewicowe i prawicowe,
  • wizualizacja danych,
  • branding,
  • corporate identity,
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2017. Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy. Kraków: Wydaniwctwo Libron.

2016. Identity and Values of the Polish and British Extreme Right, [w:] There’s More to Fear than Fear Itself: Fears and Anxieties in the 21st Century, eds. Selina Doran, Bethan Michael, Izabela Dixon, Oxford: Inter-Dysciplinary Press, s. 79-99.

2016. Wartości polskiego nacjonalizmu. Perspektywy wykorzystania metodologii językoznawstwa korpusowego w badaniu systemów wartości na przykładzie publikacji środowisk polskiej radykalnej prawicy, [w:] Język a Media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 309-327.

2015. Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych – nacjonalistów i anarchistów, Zeszyty Prasoznawcze, Nr 4 (224), s. 795-828.

2015. Ideology, Language and Values of the Contemporary Extreme Right. Proposal of the Research Process, [w:] Conflict and Transformation, ed. Tadej Pirc, Lublana: A priori Publishing, s. 81-99.

2015. Elementy aksjologiczne w komunikacji polskich środowisk neofaszystowskich - propozycja metody badawczej, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 4, red. Anette Siemes, Michał Grech, Kraków: Wydawnictwo Libron, s. 27-51.

2015. Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości, [w:] Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, red. Aleksander Kiklewicz, Irina Uchwanowa-Szmygowa, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn s. 129-145 (razem z Wojciechem Kajtochem i Mateuszem Flontem).

2014. Kody i semantyki w komunikacji środowisk nacjonalistycznych, Zeszyty Naukowe KUL, 57 (2014), nr 3 (227), s. 77-105.

2013. Wizerunek nacjonalisty i nacjonalizmu. Wyniki badań empirycznych, [w:] Teorie komunikacji i mediów 6 , red. Marek Graszewicz, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, s. 353-380.

2012. „Lesby i pedały” – konteksty komunikacyjne związane ze środowiskami LGBT wśród użytkowników Internetu, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 1, (red.) Michał Grech, Annette Siemies, Kraków: Wydawnictwo Libron, s. 133-155.