Warunki przystąpienia do obrony

TERMINY I WYMAGANIA

TERMINY  OBRON  PRAC  MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA  MEDIÓW  I  KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W  ROKU AKADEMICKIM 2016/17

CZERWIEC: 20, 28, 30

LIPIEC: 3, 5, 11, 13

WRZESIEŃ: 20, 25

PAŹDZIERNIK: 25, 27, 31

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STUDENT NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED ZŁOŻENIEM DOKUMENTÓW MUSI PRZESŁAĆ DROGĄ MAILOWĄ DO SEKRETARIATU DYDAKTYCZNEGO NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 • temat pracy,
 • nazwisko Promotora,
 • nazwisko Recenzenta,
 • informację czy dyplom ma zostać wystawiony tylko w języku polskim (60zł), czy również w języku obcym (40zł).

Przesłanie tych danych umożliwi archiwizację pracy w systemie APD (www.apd.uj.edu.pl).


studia stacjonarne I stopnia: joanna.krizar@uj.edu.pl

studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I stopnia: elzbieta.glownia@uj.edu.pl
 

PO UZYSKANIU ABSOLUTORIUM I OTRZYMANIU OCEN Z WSZYSTKICH ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W ELEKTRONICZNYM INDEKSIE USOSweb, A NAJPÓŹNIEJ 7 DNI ROBOCZYCH PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY, W SEKRETARIACIE IDMIKS UJ NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej (wydrukowany z systemu APD) z podpisem promotora
  potwierdzającym przyjęcie pracy (drugi egzemplarz pracy dyplomowej student zostawia promotorowi a trzeci dostarcza recenzentowi pracy, wyznaczonemu przez promotora - forma 2 pozostałych egzemplarzy zależy od preferencji promotora i recenzenta, jednak mają być one wydrukowane z systemu APD)
 2. oświadczenie w sprawie praw autorskich
  wypełnione i wydrukowane z systemu APD (Załącznik do zarządzenia nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku)
 3. pismo od promotora wyznaczające termin i godzinę obrony
  nazwisko recenzenta pracy dyplomowej i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (wzór do pobrania TUTAJ)
 4. 6 zdjęć do dyplomu
  o wymiarach 45mm x 65 mm (przynajmniej jedno powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem; można także dostarczyć je w kopercie z podpisem)
 5. potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom
  (dane do wpłaty można uzyskać w sekretariacie oraz drogą mailową)
 6. potwierdzenie z Biblioteki WZiKS
  dotyczące zwrotu wszystkich wypożyczonych książek (elektroniczne potwierdzenie)
 7. wypełniony formularz dotyczący Monitorowania Losów Absolwentów UJ www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz
 8. wniosek o odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy   CZYTAJ KOMUNIKAT

(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski). Formularz wniosku o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym (do pobrania TUTAJ)


Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest zwrócić do sekretariatu LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ.

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - § 7.2 "Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów."