Warunki przystąpienia do obrony

TERMINY I WYMAGANIA

TERMINY  OBRON  PRAC  MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA  MEDIÓW  I  KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W  ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Czerwiec: 20, 28, 29
Lipiec: 04, 06, 10, 13
Wrzesień: 20, 26
Październik: 25, 30, 31

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązującym w UJ 1.10.2017 r., par. 18 ust. 1 i kolejne.

 
Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej zaakceptowaną przez promotora pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Przedłożenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej.

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez promotora pracy najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STUDENT NAJPÓŹNIEJ 2 DNI PRZED ZŁOŻENIEM DOKUMENTÓW MUSI PRZESŁAĆ DROGĄ MAILOWĄ DO SEKRETARIATU DYDAKTYCZNEGO NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

  • temat pracy,
  • nazwisko Promotora,
  • nazwisko Recenzenta,
  • informację czy dyplom ma zostać wystawiony tylko w języku polskim (60zł), czy również w języku obcym (40zł).

Przesłanie tych danych umożliwi archiwizację pracy w systemie APD (www.apd.uj.edu.pl).


studia stacjonarne I stopnia: joanna.krizar@uj.edu.pl

studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I stopnia: elzbieta.glownia@uj.edu.pl
 

PO UZYSKANIU ABSOLUTORIUM I OTRZYMANIU OCEN Z WSZYSTKICH ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W ELEKTRONICZNYM INDEKSIE USOSweb, A NAJPÓŹNIEJ 7 DNI ROBOCZYCH PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OBRONY, W SEKRETARIACIE IDMIKS UJ NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1/jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z systemu APD, po zatwierdzeniu przez promotora. (Egzemplarz przeznaczony jest do wglądu  dla komisji egzaminacyjnej i zwracany autorowi po zakończeniu obrony pracy dyplomowej)

2/oświadczenie w sprawie praw autorskich

wypełnione i wydrukowane z systemu APD (Załącznik do zarządzenia nr 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 roku)

3/pismo od promotora wyznaczające termin i godzinę obrony

nazwisko recenzenta pracy dyplomowej i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (wzór do pobrania TUTAJ)

4/6 zdjęć do dyplomu

o wymiarach 45mm x 65 mm (przynajmniej jedno powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem; można także dostarczyć je w kopercie z podpisem)

5/potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom

(dane do wpłaty można uzyskać w sekretariacie oraz drogą mailową)

6/potwierdzenie z Biblioteki WZiKS

dotyczące zwrotu wszystkich wypożyczonych książek (elektroniczne potwierdzenie)

7/wypełniony formularz dotyczący Monitorowania Losów Absolwentów UJ www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

8/wniosek o odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy   CZYTAJ KOMUNIKAT

(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski). Formularz wniosku o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym (do pobrania TUTAJ)


Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest zwrócić do sekretariatu LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ.

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - § 7.2 "Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów."